The CSTO Deputy Secretary Generals

Semerikov Valeriy Anatolyevich (biographical information) - Russian Federation

Tsikhanouski Piotr Nikolayevich - (biographical information) - Republic of Belarus

Sultanov Alymbay Alymbekovich - (biographical information) - Kyrgyz Republic